پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

چکیده

امروزه رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی، ایجاد، پیاده‌سازی، پشتیبانی و نگهداشت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث حفظ، تداوم و پایداری سامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های ارتباطی می‌گردد... پژوهش حاضر باهدف شناخت الزامات و اقدامات پدافند غیرعامل فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام‌شده است؛ و با توجه به ماهیت تحقیق از روش تحلیلی – پیمایشی استفاده‌شده است. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید، خبرگان، مدیران و کارشناسان حوزه امنیت و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند. نمونه آماری در مرحله اول، هفت نفر از خبرگان و اساتید در شرکت‌های مشاوره و پیاده‌سازی امنیتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که با مصاحبه حضوری، اطلاعات، جمع‌آوری و پرسشنامه تنظیم گردیده است. همچنین جامعه آماری در مرحله اعتبارسنجی پنجاه نفر از مدیران و کارشناسان و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه که اعتبار آن از طریق خبرگان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (872/0) تعیین گردیده است؛ و یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های تعیین راهبردهای تداوم - طراحی و ایجاد سایت‌ها و مراکز داده سیار- ایجاد مراکز کنترل شبکه و مانیتورینگ چندگانه - ایجاد مرکز فرماندهی و مراکز داده در عمق زمین- استفاده از تجهیزات امن (سوییچ و روتر) برای ارتباطات - استفاده از سامانه‌های اعلام خبر و اطفاء حریق - رعایت استانداردها در طراحی و ایجاد سامانه‌ها و ارتباطات در پدافند فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر و مهم می‌باشند و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها