تاثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زنان

نویسندگان

ناجا

چکیده

عوامل متعددی روابط زناشویی بین زوجین را در گذر زمان تهدید می‌کند و سبب فرسایش عشق و صمیمیت در بین همسران می‌شود که از آن جمله می‌توان به باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی اشاره کرد. لذا هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر‌بخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری (CBT) بر کاهش باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زنان بوده است. از این رو 28 نفر از زنانی که نمره باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی آنان بالاتر از حد استاندارد بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان شناختی - رفتاری طی 10 جلسه هفتگی با تاکید بر آموزش مهارت‌های زناشویی برای گروه آزمایش، به کار گرفته شد. ابزار پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه (آزمایش و کنترل) شامل پرسشنامه باورهای غیر منطقی ایدلسون و اپشتاین و دلزدگی زناشویی پاینز بود. نتایج، نشان داد که درمان شناختی-رفتاری میانگین نمرات باورهای غیر منطقی و ابعاد آن (مخرب بودن مخالفت، ذهن‌خوانی، عدم تغیر همسر، کمال‌گرایی جنسیتی)؛ و دلزدگی زناشویی و ابعاد آن (دلزدگی جسمانی، دلزدگی عاطفی، دلزدگی روانی) را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از درمان گروهی شناختی-رفتاری (CBT) می‌توان برای کاهش باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زوجین و در نهایت پویایی روابط خانوادگی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها