بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری به جز افراد دارای سطح‌های سلامتی و بیماری که تعداد آن‌ها بالغ بر 173 نفر بوده است. که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسی- مورگان 130 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل 4 پرسشنامه تفکر استراتژیک، هوش سازمانی، فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی بوده است. که روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون و بررسی ضرایب همبستگی بین نشان داد که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری هست و بین فراموشی سازمانی و تفکر استراتژیک رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در بین ابعاد هوش سازمانی ابعاد سرنوشت مشترک و فشار عملکرد می‌توانند تفکر استراتژیک را پیش‌بینی نمایند. در بین ابعاد فراموشی سازمانی بعد فراموشی سازمانی تصادفی می‌تواند تفکر استراتژیک را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها