نقش جهانی شدن، اینترنت و تاثیر آن بر هویت ملی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جهانی شدن پدیده‌ای است که در قرن حاضر بطور فزاینده‌ای رو به افزایش است. در فرایند جهانی شدن با گسترش ارتباطات بین جوامع، کلیه ابعاد زندگی انسان در گستره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییرات اساسی شده است. در این میان اینترنت به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای جهانی شدن نقش موثری را ایفا نموده و بر بخش‌های مختلف زندگی بشر تاثیرگذار بوده است. یکی از زمینه‌های تحت تاثیر، هویت انسان‌هایی است که در جریان این مبادلات جهانی قرار داشته‌اند.
این جستار با هدف بررسی اثرات جهانی شدن( با تاکید بر اینترنت) بر هویت دانشجویان، از طریق مروری بر پژوهش‌های انجام شده مرتبط با موضوع صورت گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی مروری، بیانگر آن است که فرهنگ جهانی با کاربرد اینترنت موجب تغییردر ابعاد مختلف هویت دانشجویان شده اما در عین حال آنان به عناصرهویت، فرهنگ بومی و ملی خود(شخصیت‌ها و مفاخر ملی، دین و خانواده)تعلق زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها