بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج)

نویسندگان

چکیده

امروزه توجه به امنیت بانوان در پارک ها بر پایه دیدگاه پیشگیرانه از جرم از طریق طراحی محیطی به یکی از اولویت های اساسی تبدیل شده است. آنچه از امنیت به عنوان دریافت عینی و ذهنی یاد می شود ناشی از ساختار و نحوه چیدمان محیط است؛ لذا برای افزایش آن بایستی معیارها و استانداردهایی برای طراحی فضاهای شهری در نظر گرفت. رویکرد CPTED از جمله رویکردهایی است که بر «کاهش جرائم توسط طراحی محیطی» تاکید دارد. البته این قوانین برپایه رفتارهای جوامع غربی شکل گرفته و نکته مهمی که کمتر بدان پرداخته شده، عامل جنسیت و توجه به اقشار مختلف بانوان است. در این مقاله به بررسی امنیت محیطی در پارک‌های منطقه‌ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان می-پردازیم و پس از آن این موارد را بر پایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) مورد بررسی قرار
می دهیم. محدوده مورد مطالعه شهر کرج می‌باشد و پارک باغ جهان به عنوان پارک منطقه‌ای در این تحقیق مورد مطالعه قرار می‌گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بر پایه پیمایش بوده و به منظور جمع آوری داده های حاصل از مطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. در زمینه تحلیل اطلاعات، روابط بین احساس امنیت زنان و نحوه طراحی محیط مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که از طریق طراحی پارک بانوان و لحاظ کردن معیارهای جزئی تر در خصوص بانوان در رویکرد CPTED، باتوجه به ساختار فرهنگی و اعتقادی عمیق تر در برخی از کشورها، پیشگیری از جرم صورت پذیرفته و امنیت بانوان تامین می گردد.

کلیدواژه‌ها