بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج

چکیده

رشد شتابان مهاجرت به شهرها، و توسعه ی بی قاعده آن به خصوص در شهرهای بزرگ، سبب شکل گیری مناطق حاشیه نشین شده است. ضمن اینکه این مناطق نمونه ی بارز نابسامانی ها و فقر می باشند به نحوی که امروزه به عنوان مهمترین کانون بروز ناهنجاری ها و جرایم ارتکابی شناخته می شوند و پدیده ایست که مورد توجه جامعه شناسان شهری و سایر علوم مرتبط با شهرسازی قرار گرفته و همچنین دغدغه ای برای مسئولین کشور و نهادهای مسئول در حوزه های سیاسی، امنیتی، قضایی و انتظامی شده است. این پژوهش به بررسی جرم شناختی منطقه ی حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج پرداخته است. برای این منظور، در انجام تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایشی و از حیث اجرا از طریق پرسشنامه، به جمع آوری داده ها در یک جامعه ی آماری و حجم نمونه ی 378 نفر که از طریق جدول مورگان به دست آمده پرداخته و در نهایت این یافته ها با استفاده از نرم افزار Spss، مورد تجزیه و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رابطه ی معنا داری بین منطقه ی حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج وجود دارد. به این معنا که هر چه بر وسعت حاشیه نشینی افزوده گردد میزان مهاجرت نیز افزایش می یابد، هر چه مهاجرت افزایش یابد بر میزان کاهش ضریب امنیت افزوده می شود و در نهایت هر چه ضریب امنیت پایین باشد، میزان جرایم ارتکابی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها