نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

پلیس، در قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با جرائم مشهود و غیر مشهود به‌صورت مجزا وظایف خاصی داشته به‌طوری‌که قانون شرح وظایف مأمورین را به‌صورت مفصل بیان کرده، در بوته عمل برخی از مأمورین در برخورد با این‌گونه جرائم بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث بروز و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان می‌گردد، ازاین‌رو محقق در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرائم مشهود پرداخته است. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تشخیص، مداخلات، اقدامات اجرایی قضایی و نهایتاً تصمیمات نهایی مأمورین در برخورد و مواجهه با جرائم مشهود می‌باشد.
روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی و بررسی اسنادی از طریق مراجعه به پرونده‌های موجود در کلانتری‌های لردگان صورت گرفته، جامعه آماری شامل پرونده‌های متشکله در شش‌ماهه اول سال1393 حدود3250 فقره می‌باشد که344 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید؛ این کار به‌صورت پیمایشی و بررسی اسنادی پرونده‌های موجود صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی است نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود نسبتاً مطلوب بوده ولی نیاز به ارتقا و کیفیت خیلی خوب داشته است لذا می‌توان با توجه به تغییرات فرآیند دادرسی در حقوق کیفری پلیس با هدفمند کردن نقش خود، کارآمد و توانمند باشد.

کلیدواژه‌ها