تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها

نویسندگان

استاد

چکیده

در جهان امروزی پیشگیری از جرم که باهدف کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌های مجرمانه انجام می‌پذیرد، اهمیت بسیاری یافته است: زیرا ارتکاب جرم و بزه از راه‌های مختلف صورت می‌گیرد و پیچیدگی و گستردگی خاصی پیداکرده است که کشف آن زمان زیاد و هزینه‌های گزافی در پی خواهد داشت. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، بر راهکارهای حل مشکل جرم و ترس از وقوع جرم تأکید دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناخت تأثیر طراحی محیطی سامانه‌های هوشمند در پیشگیری از سرقت طلافروشی‌ها می‌باشد.
این تحقیق کاربردی و توصیفی، پیمایشی و با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی با تنظیم پرسشنامه محقق تنظیم‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری از نرم‌افزار spss بهره‌گیری شد.
نظارت طبیعی، کنترل دسترسی و مدیریت و نگهداری دارای سطح معنی‌داری کمتر از ۵٫/۰٫ بوده لذا به‌کارگیری مؤلفه‌های مذکور تأثیر معنی‌داری بر پیشگیری از سرقت طلافروشی‌ها دارند ولی به‌کارگیری این مؤلفه‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارند و همچنین نشان داد که مستحکم سازی و قلمرو دارای سطح معنی‌داری بیشتر از ۵٫/۰٫ بوده و می‌توان گفت که ازنظر جامعه آماری مستحکم سازی و قلمرو درعین‌حال در سطح مطلوبی قرار دارند و در پیشگیری از سرقت طلافروشی‌ها تأثیر معنی‌داری دارند.
نتایج حاصله نشان داد که استفاده از دوربین‌های مداربسته باکیفیت در محل مناسب، نورپردازی متناسب با محل نصب دوربین، به‌کارگیری گیت‌های ورودی و خروجی در طلافروشی‌ها، استفاده از حصارهای نظیر نرده و غیره، فضاسازی اطراف فروشگاه و استفاده از دزدگیر و آژیر خطر در پیشگیری از سرقت طلافروشی‌ها تأثیر قابل‌توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها