بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

زمینه و هدف: رضایت زناشویی به احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن و مرد اطلاق می‌شود که می‌تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به‌واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد؛ ازجمله عمل تأثیر گزار بر رضایت زناشویی میزان سلامت زوجین است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه معلمان زن متأهل مقطع راهنمایی شهر کرج است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تدریس بودند. در این پژوهش 351 نفر از معلمان زن به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند؛ و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اولسون و همکاران (ENRICH)، سلامت معنوی الیسون و پولوتزین (SWBS و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) جمع‌آوری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره و از طریق نرم‌افزار spss20 صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که بین سلامت معنوی (36/0 = r و 01/0 >P) و سلامت روان (30/0- = r و 01/0 >P) با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت معنوی و روان توان پیش‌بینی رضایت زناشویی رادارند.
نتیجه: مزیت بررسی نقش پیش‌بینی کننده سلامت معنوی و سلامت روان با رضایت زناشویی زوج‌ها افزایش آگاهی زوج‌ها از تأثیر دو بعد سلامت معنوی و روانی در رضایت آن‌ها از زندگی درنتیجه بالا رفتن رضایت زناشویی در زوجین می‌باشد

کلیدواژه‌ها