بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 استانداری

چکیده

گسترش خشونت و رفتارهای خشن در جوامع کنونی مسئله‌ای بغرنج است که روز‌به‌روز اثرات نامطلوبی در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بر جای گذاشته و ریشه‌دار شدن آن موجب نابسامانی‌های اجتماعی فراوان شده است؛ بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر منازعه در شهر شیراز» بوده است. از آن‌جا که نزاع‌های دسته‌جمعی یک معضل اجتماعی است، بنابراین شناسایی عوامل ایجاد و گسترش آن آسان نخواهد بود، چون جامعه شناسان عوامل اجتماعی، روانشناسان عوامل روانی را در گرایش افراد به خشونت و پرخاشگری وبه طور خاص نزاع دسته‌جمعی مؤثر می‌دانند، لذا در این پژوهش به جنبه جرم شناختی که شامل تمامی این عوامل می‌باشد پرداخته شده و ضمن برسی مبانی نظری، کلیه این عوامل مورد تجزیه و تحلیل دقیق علمی قرار گرفته‌اند. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن بر اساس پرسشنامه و جدول آماری ویژگی افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه، پدیده منازعه مورد بررسی قرار گرفته است گروه تجربی(110نفر) از افرادی تشکیل شده که سابقه شرکت در منازعه را داشته‌اند. گروه گواه(380نفر) شامل عموم مردم، مسولین و متخصصین ادارات و سازمان‌های مربوط در این زمینه می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که؛ مهم‌ترین عوامل مؤثر بر منازعه در شهر شیراز عبارت‌اند از تعصبات کورکورانه، اعمال منافی عفت، اختلافات ملکی، اختلافات خانوادگی، سرقت منجر به آزارو اذیت، اختلافات مالی، وضعف نهادهای درگیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها