بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات

نویسندگان

ندارد

چکیده

سرعت غیرمجاز یکی از تخلفات حادثه‌ساز است که از اصلی‌ترین علل بروز تصادفات بوده و آمار بالای آسیب‌های جرحی و فوتی را به خود اختصاص داده است. یکی از عواملی که می‌تواند باعث کاهش حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز شود استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت و نصب آن‌ها در نقاط مختلف جاده‌ای است. ازاین‌رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر کاهش تصادفات پرداخته است.
روش انجام این تحقیق کتابخانه‌ای بوده و به تحلیل و بررسی مطالعات مختلف درزمینه موضوع پژوهش پرداخته است. بر طبق یافته‌های به‌دست‌آمده تخلفات مربوط به‌سرعت،33 درصد علت تصادفات را تشکیل می‌دهند. نصب دوربین‌ها منجر به کاهش 38 درصدی تخلفات، شده است. در ایالات‌متحده، میزان تخلفات و تصادفات به ترتیب ۵۰ و 70 درصد کاهش‌یافته است. صدمات ترافیکی در فرانسه پس از نصب دوربین21 درصد کاهش را نشان داده است. در ایران با نصب دوربین دریکی از بزرگ‌ترین راه‌های ارتباطی، 60 درصد کاهش در تصادفات منجر به جرح اتفاق افتاده است.
مطالعات انجام‌شده نشان داد که نصب دوربین‌های کنترل سرعت در اکثر موارد تأثیر چشم‌گیری روی کاهش تخلفات و تصادفات داشته و با پایین آوردن آمار آسیب‌های جرحی و فوتی، باعث کاهش در خسارات وارده ناشی از تصادفات شده‌اند.

کلیدواژه‌ها