حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت

نویسنده

چکیده

امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان، حاشیه‌نشینی مبدل به یکی از مشکلات مهم شهرنشینی و اقتصادی شده همچنین با توجه به «‌ویژگی‌های خاص مناطق حاشیه‌نشین» و ارتباط مستقیم آن با رفتارهای بزهکارانه، ارائه راهکاری جهت کنترل و جلوگیری از گسترش این پدیده در جهت امنیت اجتماعی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا در این مقاله ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای به «‌عوامل اصلی ایجاد حاشیه‌نشینی» در اطراف کلان‌شهرها به ویژه تهران پرداخته سپس علل گرایش رفتاری نواحی حاشیه‌نشین به بزهکاری و راهکارهای موجود مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد و سپس با مطالعه موردی شهرک اقماری خرمدشت واقع در کرج موارد فوق با همکاری کلانتری 41 خرمدشت مورد مطالعه قرار گرفت و در پایان راهکارهای ارائه شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها