ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج

نویسنده

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده‌ی میدان حصارک شهر کرج است . طی دو مرحله مشاهده‌ی میدانی با استفاده از روش» نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی «و مصاحبه با چهار گروه هدف ،انجام گرفت و با استفاده از روش «نمونه‌گیری هدفمند» و «گلوله برفی» پس از بررسی دقیق ظرفیت های میدان حصارک توسط محقق و کنار هم گذاشتن پاسخ های چهار گروه هدف(1- مردم و بازاری های ساکن میدان حصارک 2- دانشجویان و مسئولان دانشگاه خوارزمی 3- راننده تاکسی ها ،اتوبوس ها ،وسایل شخصی و .... 4- مسافران روستاها و شهرهای اطراف میدان) به این نتیجه رسیدیم که براساس سناریوی واقعگرایانه وبه دورازهرگونه جانبداری، احداث مترو در میدان حصارک باعث ترافیک بیش از حد و ایجاد تصادفات و درگیری و بی نظمی در میدان و بر هم زدن امنیت عمومی می‌شود و به خاطر حاشیه ای و زاغه نشین بودن میدان حصارک،احداث مترو باعث گسترش شهر و زاغه نشینی بیشتر در اطراف میدان می‌شود. پیشنهاد می‌شود شهرداری و قطار شهری کرج جهت افزایش کارایی مترو برای گروه های بازنده تمهیدات و خدمات لازم متناسب با خسارت به آنان ارائه دهدو یا اینکه مترو در میدان دیگری نزدیک حصارک احداث شود که برای آن هم باید ارزیابی دقیق تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها