نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه

نویسنده

چکیده

احساس امنیت پیش‌نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشور محسوب می‌شود و با سطح پیشرفت و تعالی جوامع در ارتباط است. در این میان احساس امنیت اجتماعی و بالطبع آن احساس امنیت اخلاقی، از موقعیت و جایگاه برجسته‌ای در برنامه‌ریزی‌های کشوری برخوردار است که دست‌یابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه‌های پیچیده‌ای بوده و آسیب‌پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه‌ها و عوامل متفاوتی است.
هدف این پژوهش «بررسی عوامل تأثیرگذار» در برقراری امنیت اخلاقی و نقش نیروی انتظامی در برخورد با این پدیده اجتماعی است. روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای است و با استفاده ازنظریات و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، به تبیین نقش و مسئولیت نیروی انتظامی به‌عنوان«نهادی اجرایی» و درعین‌حال مردمی و همچنین تعامل دیگر نهادهای دولتی و مردمی در برقراری امنیت اخلاقی پرداخته‌ایم؛ و به این نتیجه رسیده‌ایم که امنیت اخلاقی در مقابل آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات اخلاقی عینیت پیدا می‌کند، آسیب‌پذیری‌ها از یک رابطه علت و معلولی تبعیت می‌کنند. معلول‌های امنیت اخلاقی به‌طور بارز در حوزه عمل نیروی انتظامی قرار دارند، علت‌های آسیب‌پذیری‌ها غالبا در حوزه عمل نهادهای ذیربط کشوری می‌باشند، وصول به معیار امنیت اخلاقی و حفظ و توسعه آن تحت تأثیر مشارکت جدی مبادی ذی‌ربط قانونی در کشور است، بدون وجـود عزم جدی و همکاری همگانی، نتیجه مطلوبی از فعالیت‌های یک‌جانبه نیروی انتظامی عاید نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها