بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مولفه هایی که می‌تواند احساس امنیت را برای یک جامعه به بار آورد، سبک زندگی شهروندان آن جامعه است؛ بنابراین چنانچه خانواده ها الگوی سبک زندگی اسلامی را بشناسند و زندگی خود را با آن عجین کنند، علاوه بر تامین امنیت خانواده، سبب ایجاد و ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه خواهند شد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از (کوکران با خطای 5 درصد) شامل 375 خانوار شهرستان کرج است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه شده برای سئوالات 0/74 بوده که مبین پایایی و معنی دار بودن پرسشنامه می باشد. برای روایی نیز از اعتبار محتوا بهره گرفته شد. برای سنجش نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون کولموگروف استفاده شد. برای آزمون فرضیات نیز از آزمون رگرسیون استفاده گردید. تحلیل واریانس دارای سطح معنی داری کمتر از 0/01 است که نشان می دهد مدل رگرسیون توانسته است تغییرات ارکان سبک زندگی اسلامی در احساس امنیت را توضیح دهد. براساس ضرایب بتارگرسیون می توان گفت که مؤلفة «یاد خدا و آخرت» با ضریب بتا0/358، بیشترین و مؤلفة «تربیت پذیری و تربیت دهی تابع وحی» با ضریب بتا 0/109کمترین تأثیر را بر احساس امنیت خانواده های کرجی دارد. در این میان، مؤلفه های «تبعیت از اسوه در زندگی» و «تبعیت از وحی» به ترتیب با ضرایب استاندارد 0/264و0/150، در اولویتهای دوم تا سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها