رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین «رابطه باورهای غیرمنطقی» و «الگوهای ارتباطی» با سازگاری زناشویی زوجین است. جامعه ی مورد مطالعه کلیه زوجین شهر تهران بود که به روش نمونه گیری تعداد 100زوج (100زن و100 مرد) که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شدند. و همه زوج های انتخاب شده پرسشنامه هنجاریابی شده «باورهای غیرمنطقی جونز» و «سازگاری زناشویی اسپانیر» را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل «رگرسیون و همبستگی پیرسون» مورد تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از بین مقیاس های باورهای غیر منطقی خرده مقیاس های درماندگــی نســبت بــه تغییــر خویشــتن، اجتنــاب از مشکلات، واکنــش بــه ناکامــی و انتظــار بــالا از خــود ، همبستگی منفی معناداری با سازگاری زناشویی داشتند (0/05

نتیجه گیری: هرچه نمره باورهای غیر منطقی افزایش یابد، سطح سازگاری زناشویی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها