تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به منظور یافتن راهکارهایی جهت تقویت نوآوری و خلاقیت در کارکنان سازمان، به منظور دستیابی به تعالی و شکوفایی سازمانی انجام شده است. سازمان های موفق؛ سازمان­هایی هستند که مدیران، کارشناسان و کارکنان آن بر اساس استراتژی سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری و خلاقیت باشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی گردد. در این صورت با نهادینه شدن خلاقیت و تولید فکر و اندیشه نو؛ سازمان تبدیل به یک سازمان خلاق، نوآور و شکوفا می گردد و حاصل آن هم افزایی در نوآوری سازمانی است. حاصل فکر جمعی موجب هم افزایی در سازمان شده و در نهایت یک هم آوایی جمعی موجب تلاش سازمان در راستای هدف های سازمان با فکر نو، و شکوفایی سازمان می گردد.

کلیدواژه‌ها