نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر

نویسنده

چکیده

مجازات سالب آزادی یا حبس به عنوان یکی از مجازات­های معمول در جهان، و در کشور ما که به دنبال تحولات حقوق کیفری، از سوی قانون­گذاران اتخاذ شده است، دارای اوصاف و ویژگی­های خاصی نسبت به سایر مجازات­هاست که از این نظر، بررسی نقش آن، در اصلاح مجرمین مواد مخدر، حائز اهمیت است.
در این مقاله مفهوم مجازات سالب آزادی، اهداف مجازات­های سالب آزادی، زندان و نقش آن در پیشگیری از جرایم مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه نیز آثار مثبت و منفی مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در نهایت نسبت به نتایج تحقیق یک نگاه آماری صورت گرفته و وضعیت اعتیاد در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها