نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی)

نویسنده

چکیده

در عصر حاضر، که بواسطه ظهور وسایل ارتباطی و فناوری نوین به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف شده است از رسانه­های گروهی به عنوان مهمترین ابزار شکل­دهی به افکار عمومی یاد می­شود و نقش این رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، حقوق دانان، صاحب­نظران و متولیان عرصه نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم می­پردازد چرا که رسانه ها با توجه به سیاست رسانه ای خود هم می­توانند در تشدید احساس ناامنی، افزایش وقوع جرم و جهت دهی به افکار افراد مستعد به ارتکاب جرم تأثیر گذار باشند و هم می­توانند در افزایش احساس امنیت، کاهش وقوع جرایم، آگاهی­دهی و تنویر افکار عمومی نقش بسزایی ایفا کنند. این پژوهش نوعی تحقیق تحلیل- کاربردی است و تحلیل­ها، داده­ها، نظریه­ها و نتایج حاصل از آن از روش اسنادی-کتابخانه­ای و به وسیله مطالعه کتابخانه­ای تعاریف و همچنین مطالعه دیگر اسناد، کتب و منابع علمی در مورد ارتباط بین رسانه های جمعی و پیشگیری از وقوع جرایم استخراج شده است. نتایج حاصله در این تحقیق به این مهم اشعار دارد که رسانه های جمعی نگرش و بینش مخاطبان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می­دهند و با اهداف رسانه ای خود افکار عمومی را در جهت مقاصد از پیش تعیین شده هدایت می­کنند از همین رو می­توان با سیاست گذاری مناسب و طراحی و برنامه ریزی هدفمند، از بستر و پتانسیل معجزه آسای رسانه ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بهره ­مند شد.

کلیدواژه‌ها