شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن شناسایی ماده پان­پراگ به­طور خاص، دیگر ویژگی­های این ماده نظیر: ترکیبات، نحوه تولید، نحوه مصرف، آثار و عوارض و وجه اشتراکات مضر آن با انواع مواد مخدر مورد ارزیابی قرار گیرد. از انواع تحقیقات توصیفی، مقاله حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. یعنی به طور کلی در این تحقیق رابطه بین دو متغیر را مورد بررسی قرار می­دهیم. تحقیق حاضر از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل، که پس از مطالعه دقیق و بررسی فرضیه­ها از طریق منابع و متون کتابخانه­ای و بهره گیری از تجربیات ارزشمند محققین که سال­ها در پلیس مبارزه با مواد مخدر خدمت نموده­اند به اثبات رسیده است. هرسه فرضیه این تحقیق با دلایل منطقی و اصولی قابل ارائه می­باشد. زیرا که با استناد به منابع و متون معتبر علمی و همچنین مصداق­ها و قیاس­هایی که بین پان­پراگ و مواد مخدر صورت گرفته است محرز و مشخص می­گردد ضمن اینکه مصرف پان­پراگ آثار سوء جبران ناپذیری به­دنبال دارد نمی­تواند مواد مخدر باشد لکن در آثار و عوارض مصرف آن و مصرف مواد مخدر وجه اشتراکات بسیاری وجود دارد. چنین نتیجه­گیری می­شود استعمال ماده پان­پراگ همانند مواد مخدر صنعتی و سنتی به مغز و اعصاب آسیب­های بسیار جدی رسانده و این آسیب­ها فرد را از روال عادی زندگی خارج می­ نماید.

کلیدواژه‌ها