تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج)

نویسندگان

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

رشد مناطق حاشیه نشین نمود بارز فقر شهری و بی­سامانی، اجتماعی است به نحوی که امروزه به عنوان مهمترین کانون­های بروز ناهنجاری و جرایم اجتماعی شناخته می­شوند. تحقیق حاضر با نگاهی از درون به مطالعه این پدیده پرداخته و علل شکل گیری و آسیب­های اجتماعی که از آن متصاعد می­شود را بررسی کرده و با مطرح ساختن انواع و فراوانی بزهکاری در این مناطق، در صدد مقایسه انواع بزهکاری در مناطق حاشیه گزین است. عدم توجه به معضل افزایش جرایم و مقابله با این پدیده به صورت علمی و منطقی می­تواند آسیب­ها و زیان­های جبران ناپذیری برای شهرها و حاشیه شهرها به­بار آورد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و پیمایش اجتماعی با ابزار پرسشنامه شاخص­ها و عوامل موثر در وقوع جرم (سرقت) را مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده است. عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم مانند: موقعیت قرارگیری محلات، کارکرد محلات، وسعت محلات و شرایط فیزیکی مناطق حاشیه نشین. عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم: فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان در آمد خانواده، وجود مشاغل کاذب، هزینه و قیمت مسکن. عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم: ناهنجاری­های اجتماعی، میزان سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت­های مختلف. عوامل کالبدی موثر بر وقوع جرم: عدم برخورداری از امکانات مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، مرکز تجاری و خرید.

کلیدواژه‌ها