آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

آینده پژوهی، مطالعاتی فرا رشته­ای است که نظر بسیاری از محققان و نوآوران حوزه علوم اجتماعی را به خود جلب کرده و می‌تواند تمام علوم را تحت تأثیر قرار دهد. قلمرو موضوعی آینده پژوهی، تمام بخش‌های فرهنگ، اقتصاد و... را در برگرفته است. آینده پژوهی یک ضرورت است، زیرا تجربه نشان داده موفقیت سازمان‌ها در گرو درک سریع متغیرهای محیطی و پیش­بینی تهدیدات و مغتنم شمردن فرصت‌ها و احراز آمادگی‌های لازم است. پدیده حضور اتباع افغانی در ایران به­ویژه استان البرز که سالیان درازی است در این استان سکونت دارند و مراوادتی نیز بین آن‌ها و ایرانیان صورت گرفته است. این تحقیق، آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی را بر امنیت عمومی استان البرز مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور در انجام تحقیق از روش توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 150 نفر از فرماندهان انتظامی و اطلاعاتی، خبرگان، کارشناسان و مسئولین و مدیران امنیتی استان البرز می­باشد. داده‌ها با بهره­گیری از آمار‌های توصیفی به کمک نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بیست سال آینده حضور اتباع افغانی در استان البرز پیامدهای زیادی خواهد داشت که از مهمترین آنها مواد مخدر، سرقت، ازدواج، اشتغال و قتل است. حضور اتباع افغانی به­علت بهره­وری بالاتر و هزینه کمتر نسبت به نیروی بومی موجب کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری در استان البرز است. همچنین بحران هویت جمعی به علت ازدواج با بانوان ایرانی است که دارای تبعات و تهدیدات خطرناکی است.

کلیدواژه‌ها