بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز

نویسندگان

چکیده

روش تحقیق حاضر، توصیفی کمی و پیمایشی «پرسشنامه و مصاحبه» با گردآوری اطلاعات با استفاده از اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه، مطالعات و تئوری­های ملی و جهانی و مصاحبه با خبرگان تدوین گردید (محقق ساخته). جامعه آماری پژوهش حاضر را هیأت رئیسه و معاونین فرماندهی انتظامی استان، کلیه فرماندهان و جانشینان انتظامی و روسای آگاهی شهرستان­ها، روسای و جانشینان کلانتری­های انتظامی شهرستان کرج، روسا و کارآگاهان و کارشناسان خبره پلیس آگاهی استان بودند که به لحاظ ملاحظات امنیتی از ذکر تعداد آنان خودداری شده است. برای افزایش دقت اندازه­گیری بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه کوگران محاسبه گردید. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد، همه­ی متغیرهای مورد مطالعه (ویژگی­های انسانی - فردی و خانوادگی افراد فیوج؛ توانایی مهارتی و فنی افراد فیوج؛ توانایی تجربی ناشی از تکرار و عادات افراد فیوج؛ توانایی­های ادراکی و قدرت تطبیق با محیط افراد فیوج؛ بی­اعتقادی و بی­اخلاقی و بی­هویتی افراد فیوج) دارای توزیع نرمال نمی­باشند، زیرا مقدار احتمال آنها کمتر از سطح معناداری 05/0 می­باشد. با عنایت به داده­های موجود در جدول فوق و سطح معنا­داری (452/0sig=) مبین آن است که فرض تحقیق (H1) رد و فرض صفر تحقیق (H0) در سطح ضریب اطمینان بیش از 95 درصد تأیید می­گردد.

کلیدواژه‌ها