بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393

نویسندگان

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت و متغیرهای وابسته به بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­های ماموریتی استان البرز در سال 1393 می­باشد. که در این راستا 277 نفر از کارکنان مذکور بطور تصادفی طبقه­ای انتخاب و به پرسشنامه بهزیستی روان­شناختی ریف که دارای 84 سوال بوده و روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف تایید گردیده است، پاسخ دادند. لذا تحقیق حاضر از نظر ماهیت جز تحقیقات پیمایشی و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی است.
نتایج نشان می­دهد که بین کارکنان صف و ستاد با درجات شغلی مختلف و رسته­های مختلف ماموریتی از نظر بهزیستی روان­شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بهزیستی روان­شناختی فقط بر اساس مقطع تحصیلی با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس وF (26/5=F) و سطح معناداری به دست آمده، یعنی (000/=sig) تفاوت معناداری داشته است. در تحقیق حاضر نیز رابطه این متغیر با سنوات خدمتی و عملکرد شغلی کارکنان تایید نشده است.

کلیدواژه‌ها