بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز

نویسندگان

چکیده

بیان مسئله: خودکشی، وضعیت و رفتاری فوق­العاده پیچیده است. شدیدترین شکل خشونت نسبت به خود است که به­صورت آگاهانه و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام می­پذیرد. در واقع پدیده خودکشی یک معضل اجتماعی است که دارای ابعاد شناخته شده اجتماعی، روانی و فرهنگی می­باشد.
هدف: این مطالعه تعیین علل و عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در ساکنان استان البرز در سال 1394 می­باشد.
روش: در یک بررسی توصیفی - تحلیلی سعی شده است علل و عوامل موثر در خودکشی­های صورت گرفته در استان البرز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. جهت گردآوری داده­های پژوهش از منابع کتابخانه ای و آمار مستخرج از نیروی انتظامی استان البرز استفاده شده است. یافته­ها: این مطالعه نشان داد علت اقدام به خودکشی در افراد مورد مطالعه بیشتر تحت تاثیر مواد مخدر و اختلالات روحی - روانی می­باشد. هم­چنین اکثر افرادی که دست به خودکشی زده­اند، مرد و مجرد، با سطح تحصیلات پایین می­باشند. از طرفی نوع اشتغال افراد تاثیر چندانی بر روی درصد خودکشی آن­ها نداشته است.
نتیجه گیری: افسردگی و افکار خودکشی و استفاده از مواد مخدر از جمله عوامل خطرساز اقدام به خودکشی بوده و ضرورت برنامه­ریزی­های پیشگیرانه و درمان را جهت ارتقاء و تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان و افراد میانسال جامعه طلب می­ کند.

کلیدواژه‌ها