تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج)

نویسنده

چکیده

رشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعه بی­قاعده کلان شهرها سبب شکل­گیری مناطق حاشیه­نشین گشته است. رشد مناطق حاشیه­نشین نمونه بارز فقر شهری و بی­سامانی، اجتماعی است، به نحوی که امروزه به عنوان مهمترین کانون­های بروز ناهنجاری و جرایم اجتماعی شناخته می­شوند. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش اجتماعی و ابزار پرسشنامه رابطه بین حاشیه­نشینی و بزهکاری را در مناطق شهری و حاشیه­نشینِ شهر کرج مورد بررسی قرار داده است و روش گردآوری داده­ها، روش کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی می­باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 151 نفر از شهروندان 18 تا 35 سال شهر کرج می­باشد که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه داده­های لازم از آنها جمع­آوری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که بین طبقه اقتصادی - اجتماعی خانوار حاشیه­نشین، تراکم جمعیت در یک محل به صورت فشرده و در کنار شهرها با میزان و نوع ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین جرایم ارتکابی در محلات حاشیه­نشین شهر کرج بسیار بیشتر از سایر نقاط این شهر رُخ می­دهد و جرم سرقت در مناطق حاشیه­نشین شهر کرج بیشتر از سایر جرایم صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها