نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج)

نویسندگان

چکیده

یکی از راهکارهای اساسی جهت جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در محیط شهری، پیشگیری از طریق طراحی معماری و طراحی شهری است، طراحی مناسب و کاربردی مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت­های مُجرمانه، ترس از جُرم و بهبود کیفیت زندگی و موجب امنیت روانی در محیط می­شود. بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار در ارتقای امنیت فضای شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. مساله­ی امنیت فضایی و احساس امنیت در شهر، مقوله ای است که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت از آنجا که یکی از معیارها و عوامل مهم در مباحث مرتبط با جنبه­های اجتماعی توسعه پایدار، تشویق شهروندان برای حضور در فضاهای شهری و تقویت تعاملات اجتماعی در این عرصه­هاست، طبیعتاً شناسایی و رفع موانع چنین حضوری ضروری می­گردد. بررسی یافته­های مطالعات متعدد در نقاط مختلف جهان، گویای این واقعیت است که یکی از مهم­ترین موانع دست­یابی به این هدف، احساس عدم امنیت در فضاهای شهری می­باشد. بنابراین جهت دستیابی به امنیت و کاهش تمایل ارتکاب جرم باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم از طریق طراحی معماری و طراحی محیطی تمایل ارتکاب جرم را کاهش داده و از این طریق امنیت را در سطح شهر افزایش دهیم.

کلیدواژه‌ها