تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: نهاد خدمات اجتماعی در سال­های اخیر به علت افزایش رقابت و به­منظور حفظ بقا و افزایش سودآوری خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع­تر و با کیفیت­تر شده­اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی، همواره این سئوال مطرح است که چگونه می­توان کیفیت خدمات انتظامی را مورد ارزیابی قرار داد. شناسایی و تعیین تاثیر پلیس الکترونیک در سرمایه­های اجتماعی پلیس. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین تاثیر پلیس الکترونیک در سرمایه­های اجتماعی پلیس انجام شد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام می­رسد. در این تحقیق جامع آماری تحقیق شامل همه افراد بالای 18 سال ساکن شهر کرج در سال 1392 می­باشد. با استفاده از پرسشنامه به­عنوان ابزار اصلی جمع­آوری داده­ها، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می­دهد از میان فرضیات تحقیق هر 4 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت و پلیس الکترونیک بر افزایش سرمایه اجتماعی پلیس تاثیر دارد. هم­چنین پلیس الکترونیک بر افزایش اعتماد شهروندان به پلیس، بر مشارکت شهروندان با پلیس، بر کاهش هزینه پلیس، بر افزایش همکاری مردم با پلیس تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها