بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز)

نویسنده

چکیده

این تحقیق با عنوان بررسی فرایند پی­جویی قتل­های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) صورت پذیرفته است. در این تحقیق فرایندهای اطلاعاتی، عملیاتی و پشتیبانی در وضعیت فعلی پی­جویی قتل­های سریالی در استان البرز با تاکید بر مطالعه موردی قتل سریالی زنان شهر کرج (1386) بررسی شد. هدف از این تحقیق ابتدا شناسایی مشکلات و ضعف­های وضعیت فعلی فرایند پی­جویی قتل­های سریالی در استان و سپس، شناخت مولفه­های اساسی در هر یک از مراحل از نظر کارآگاهان در رابطه با تعیین الگوی پیشنهادی برای پی­جویی قتل­های سریالی است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اجرا شد. جامعه آماری آن شامل کارآگاهان و افسران پلیس آگاهی استان البرز به تعداد 200 نفر بوده است. از این تعداد 100 نفر به­عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب شد. یافته­ها نشان دادند که میانگین تاثیر فرایند اطلاعاتی پی­جویی قتل سریالی 84 می­باشد. میانگین فرایند عملیاتی 81، ارزیابی از وضعیت فعلی پی­جوی قتل­های سریالی 73 و میانگین فرایند پشتیبانی 67 بود. همچنین بر اساس یافته­های تحقیق، در الگوی پیشنهادی پی­جویی قتل سریالی به ترتیب فرایندهای: اطلاعاتی عملیاتی و پشتیبانی قرار گرفتند. در نهایت با بهره­گیری از مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق الگوی پیشنهادی برای پی­جویی مطلوب قتل سریالی ارایه شد که از سه فرایند اطلاعاتی، عملیاتی و پشتیبانی تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها