توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج

نویسندگان

چکیده

با رشد جمعیت شهرنشینی و توسعه نامتوازن شهری در قرن بیست و یکم و مهاجرت جامعه از روستا به شهرها، به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرایم و تخلفات گسترش پیدا کرده و این افزایش جمعیت و مهاجرت بی­رویه یکی از مهمترین دلایل وقوع جرم می­باشد. عدم توجه به معضل افزایش جرایم و مقابله با این پدیده به­صورت علمی و منطقی می­تواند آسیب­ها و زیان­های جبران ناپذیری برای شهرها به­بار آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، شاخص­ها و عوامل مؤثر در وقوع جرم و توسعه شهری کرج و پیامدهای حاشیه­نشینی را مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده است. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم مانند: موقعیت قرارگیری محلات، کارکرد محلات، وسعت محلات و شرایط فیزیکی محلات حاشیه­نشین. عوامل فرهنگی مؤثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه­های فروش مواد مخدر و باندهای فساد و فحشاء). بنابراین نتیجه می­گیریم عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه نامتوازن شهری شامل: فقر و بیکاری، رشد توّرم و گرانی، میزان درآمد خانواده، وجود مشاغل کاذب، هزینه و قیمت مسکن. عوامل اجتماعی: ناهنجاری­های اجتماعی، میزان سطح سواد، تعارض بین نسل­ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت­های مختلف، عوامل کالبدی: عدم برخورداری از امکانات مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، مراکز تجاری و خرید می­باشند. بنابراین ارایه اگو و مدل کاربردی اسلامی در توسعه شهری مناسب­ترین روش برای گسترش شهرها و تامین نظم و امنیت آنها است.

کلیدواژه‌ها