تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بخش مهمی از عزت نفس دانش­آموز تحت تأثیر عملکرد تحصیلی اوست. طیف گسترده­ای از عوامل درونی در دانش­آموزان در تعامل با محیط بیرونی آن­ها، منجر به شکل­گیری نوع عملکرد تحصیلی می­شود. پژوهشگران این زمینه این عوامل را به دو دسته شناختی و غیرشناختی تقسیم کرده­اند. باکمک به پیشرفت تحصیلی، می­توان عزت نفس را افزایش داد و از بسیاری از مشکلات اجتماعی و رفتارهای ناسالم پیشگیری کرد.
روش تحقیق: در مقاله حاضر با روش کتابخانه­ای، ابتدا به بررسی عوامل غیرشناختی موثر بر عملکرد تحصیلی و سپس تاثیر آن بر میزان عزت نفس دانش­آموزان و کاهش رفتارهای ناسالم اجتماعی پرداختیم.
یافته­ها: عوامل غیرشناختی، رابطه مستقیم و هم­زمان با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان و نتایج تحصیلی آینده آن­ها دارد و به­صورت غیر مستقیم عزت نفس و رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می­دهد.
نتیجه­گیری: با توجه به این که بخش مهمی از میزان عزت نفس دانش­آموز تحت تاثیر عملکرد تحصیلی او در مدرسه و نوع واکنش والدین و معلمان به آن­هاست، می­توان با ایجاد آگاهی و آموزش در زمینه عوامل غیرشناختی به متولیان آموزشی، عملکرد تحصیلی را رشد داد و رفتار سالم و پایداری را در طول زمان در آن­ها ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها