ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی

نویسندگان

چکیده

امنیت، به مثابه یکی از پدیده­های اساسی و بنیادین در زندگی اجتماعی است و از جمله نیازهای فردی و اجتماعی به­شمار می­رود. امروزه امنیت در توسعه همه جانبه کشور نقش به­سزایی داشته و احساس امنیت رشد و شکوفایی فعالیت­های ارزشمند جامعه را در پی خواهد داشت. بر این اساس احساس امنیت و آرامش در شهروندان، از ویژگی­های یک جامعه سالم دینی است. تأمین امنیت، آسایش فردی، اجتماعی و عدالت از مهم­ترین وظایف پلیس است.
بنابراین تردیدی نیست که راه اصلی تحقق امنیت اجتماعی مطلوب، داشتن پلیسی مقتدر و در عین حال خوش رفتار و رئوف است. در واقع حکومت با اقتدار، بدون داشتن پلیس مقتدر، هوشمند، توانا و با کفایت محقق نخواهد شد. تحقیق حاضر با هدف اصلی تبیین شاخص­ها، مولفه­ها و ویژگی­های پلیس مقتدر و خوش رفتار از دیدگاه­های مختلف و بر اساس رفتار بزرگان انجام گرفته است. بر این اساس روش تحقیق مقاله حاضر به­صورت کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک موجود می­باشد.
بنابراین تردیدی نیست که راه اصلی تحقق امنیت اجتماعی مطلوب، داشتن پلیسی مقتدر و در عین حال خوش رفتار و رئوف است. در واقع حکومت با اقتدار، بدون داشتن پلیس مقتدر، هوشمند، توانا و با کفایت محقق نخواهد شد. تحقیق حاضر با هدف اصلی تبیین شاخص‌ها، مولفه‌ها و ویژگی‌های پلیس مقتدر و خوش رفتار از دیدگاه‌های مختلف و بر اساس رفتار بزرگان انجام گرفته است. بر این اساس روش تحقیق مقاله حاضر به‌صورت کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها