نقش MIS در بهبود تصمیم گیری مدیران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان البرز)

نویسندگان

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان البرز

چکیده

در عصر حاضر یکی از عوامل مهم در تصمیم­گیری مدیران، اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقیق، صحیح و ‌به­هنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم­گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره­گیری از سیستم­های اطلاعات مدیریت کشور را نیز فراگرفته است و بسیاری از سازمان­ها، تمایل زیادی برای استفاده از این سیستم­ها از خود نشان می­دهند. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم­گیری مدیران فا.ا.البرز در سال ؟؟؟؟ می­باشد و شامل اهداف فرعی چون شناسایی تأثیرات به­کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر شناسایی مسئله و شناسایی تأثیرات به ­کارگیری MIS بر شناسایی گزینه جهت حل مسئله و تأثیرات به­کارگیری MIS بر انتخاب بهترین گزینه می­باشد. حجم جامعه آماری کل مدیران عالی میانی فا.ا.البرز به تعداد ؟؟ نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ؟؟ نفر تعیین گردیده است. روش تحقیق کاربردی و از نوع میدانی و با نگرش کمّی می­باشد. نتایج به­دست آمده حاکی است؛ با اطمینان ؟٪ از نظر خبرگان فا.ا.البرز استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات در شناسایی مسائل و مشکلات تأثیر داشته و بین میزان استفاده از سامانه اطلاعات مدیریت و بهبود وضعیت شناسایی و تعیین مسئله توسط مدیران در فرماندهی انتظامی استان البرز رابطه معناداری وجود دارد و به­کارگیری MISدر شناسایی گزینه ها برای حل مسئله در فا.ا.البرز خیلی تأثیرگذار نبوده است و بین به­کارگیری MIS و انتخاب بهترین گزینه توسط مدیران و فرماندهان در فا.ا.البرز ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها