بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران

نویسندگان

1 مدرس و کارشناس آموزش دانشگاه محیط زیست (کرج)

2 معاون دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست

3 کارشناس دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

منابع عمده سروصدا در محیط بیرون عبارتست از ترافیک در جاده، راه­آهن و ترافیک هوایی، صنایع، ساخت و ساز و کارهای ساختمانی و صدای ناشی از فعالیت­های اوقات فراغت و منابع عمده داخلی شامل سیستم­های تهویه، ماشین­های اداری، وسایل خانه و همسایگان می­باشند.
مشکل آلودگی صوتی در کشورهای روبه توسعه وخیم می­باشد که عمدتاً ناشی از ترافیک است. برخلاف بسیاری از مشکلات محیطی دیگر، آلودگی صوتی رو­به رشد بوده و شکایات مردم در معرض سروصدا نیز همراه آن افزایش می یابد.
اثرات سروصدا گسترده بوده و عواقب بلند مدت آن برای سلامتی یکسان می­باشد. از این دیدگاه، اقدام عملی برای محدود کردن و کنترل سروصدا­ی محیطی ضروری می­باشد. اساس این کار نیز پروسه ارزیابی و کنترل خطر می باشد. در این مقاله میزان آلودگی صوتی در طی سه ماه به صورت شبانه روزی توسط دستگاه صداسنج ثابت در کنار بزرگراه شهید حکیم اندازه­گیری شد و نتایج آن بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها