تحلیل عوامل بروز رفتارهای خاص (ضرب و شتم) در مراکز انتظامی استان البرز

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

رفتارها و برخوردهای کارکنان نیروی انتظامی با مردم فوق‌العاده حائز اهمیت است. زیرا در صورت وقوع کوچک‌ترین رفتار سوء مأموران و کارکنان نیروی انتظامی با مردم، وجهه حاکمیت و دولت در میان عموم مردم خدشه‌دار خواهد شد. از سوی دیگر در میان زیرمجموعه‌های متعدد نیروی انتظامی، کلانتری‌ها به علت نوع، حجم و حساسیت زیاد کار، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق سعی شد تا عوامل درون‌سازمانی موثر در بروز این رفتارها (ضرب و شتم) به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شوند. بعد از بررسی‌های منابع مختلف، هفت مؤلفه: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، عوامل انگیزشی سازمانی، سبک مدیریت سازمانی، آموزش کارکنان، سیستم‌های ارزیابی و نظارت سازمانی به عنوان عوامل اصلی مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین جهت تهیه پرسشنامه تحقیق ؟؟؟ شاخص برای مؤلفه‌های هفت‌گانه تعیین و بر اساس آن پرسشنامه تحقیق در طیف لیکرت با پنج گویه تنظیم گردید. جامعه نمونه شامل ؟؟؟ نفر از روساء و جانشین کلانتری‌های چهارده‌گانه، فرمانده و جانشین انتظامی کلان‌شهر کرج بوده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، جهت انجام تحلیل آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار SPSS 19 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه امکانات و تجهیرات سازمانی با میانگین آماری (365/4)، فرهنگ سازمانی (34/4) و ساختار سازمانی (33/4) حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند. همچنین در بین شاخص‌های چهل­و­سه‌گانه؛ شاخص‌های عدم تناسب بین امکانات و حجم فعالیت‌ها در کلانتری‌ها با میانگین آماری (77/4)، عدم تناسب حقوق و مزایا با نوع کار و وظیفه محوله به مأمورین کلانتری با میانگین آماری (73/4) و عدم تناسب و پایین بودن مزایای شغل‌های سازمانی با میانگین آماری (66/4) حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

کلیدواژه‌ها