بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت های پلیس فتا

نویسندگان

چکیده

پلیس فتا به تبع توسعه و گسترش تحولات بسیار زیاد و پیچیده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند توسعه همراه با سلامت، صیانت و صحت عمل می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت­های پلیس فتا صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد چهار سؤال در مورد حفاظت از (کاربران، نرم افزارها، سخت­افزارها، اماکن) و همچنین تعداد چهار فرضیه در رابطه با سئوالات فوق مطرح گردیده است. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و توزیع پرسشنامه، با سؤال‌های بسته پنج گزینه‌ای طیف لیکرت محقق شده است. جامعه آماری ؟؟؟ نفر از کارکنان ساحفا ناجا و پلیس فتا بوده و پس از بررسی مبانی نظری موضوع و تکمیل پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق آزمو‌ن‌های معتبرآماری (ضریب پیرسون) مشخص گردید نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت­های پلیس فتا از بین 5 گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم در حد خیلی زیاد بوده و با توجه به نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئور بالاترین رتبه را فرضیه اول (حفاظت از کاربران رایانه­ای پلیس فتا) کسب نموده است. با نگرش به بررسی‌های انجام شده لازم است به منظور توسعه امنیت مأموریت­های پلیس فتا، پیشنهادات محقق (مانند: تدوین دستورالعمل­های مناسب، تفکیک مشاغل رایانه‌ای، انتخاب افراد و بررسی صلاحیت امنیتی، اعمال نظارت­ های بهینه نرم­افزاری و سخت­افزاری، اقدامات حفاظتی در تهیه نرم‌افزار، رعایت ملاحظات حفاظتی در طراحی و تولید، تهیه و خرید، جابه‌جایی و توزیع، نصب و... سخت‌افزارها، استانداردسازی و ایجاد محدودیت در خصوص تردد به اماکن رایانه­ای و...) درنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها