بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه: این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز در سال 1393 به انجام رسید.
روش کار: تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل: 301 نفر از کارکنان پلیس آگاهی، عوامل تجسس کوپ و کارمندان ادارات دولتی استان البرز و شهرستان­های تابعه بوده که بااستفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد حجم نمونه 169 نفر تعیین گردید. داده­ها با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات، از نوع پرسش­نامه محقق ساخته اجرا گردیده است. هم­چنین دامنه مکانی تحقیق استان البرز می­باشد.
نتیجه­گیری: پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین عوامل انسانی، عوامل تعاملی، عوامل عملیاتی، عوامل اطلاعاتی و کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین تحقیقات حاکی از تایید هر چهار فرضیه بوده و نتایج عمده تحقیق نشان از آن دارد که بیشترین رابطه را عوامل عملیاتی و کمترین رابطه را عوامل تعاملی با کشف سرقت از اماکن دولتی دارد. در پایان به تناسب نتایج حاصله، پیشنهادها و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود در سه بخش تخصصی، مدیریتی، آموزشی تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها