نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا

نویسنده

چکیده

مقاله و تحقیق حاضر به بررسی طرح تحول بازرسی الکترونیک، الزامات و یافتن روش­های جدید ارتقاء بازرسی کل ناجا در خصوص وظایف و ماموریت­های خود پرداخته و اهداف و چشم­اندازهای آن را با کاربرد فناوری اطلاعات تعمیم می­دهد. با امکانات و گزینه­های فراوانی که ابزار جدید در عصر اطلاعات در اختیار بازرسان ناجا قرار می­دهند، کشف تخلف و پیشگیری از جرم و برخورد قانونی و هدفمند با متخلف را آسان­تر می­سازد و باعث کاهش هزینه­های بازرسی و همچنین افزایش بهره­وری و سرعت راندمان کاری می­گردد. ضمن بررسی اصول 9 گانه بازرسی و نظارت عملکرد سازمانی، با بررسی عملکرد بازرسی کل ناجا و با استفاده از روش مروری و غیر آزمایشی و با ابزار مطالعات کتابخانه­ای مشخص گردید، استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر بسیار زیادی در بهره­وری و ارتقای توان سیستمی را در نظام بازرسی و نظارت یک مجموعه دارد و بازرسی الکترونیکی عاملی جهت توانمندسازی بیشتر مجموعه بازرسی کل ناجا می­باشد. در راستای تشکیل نظام هماهنگ بازرسی الکترونیک در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد می­گردد اتوماسیون بازرسی جامع و یکپارچه با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات راه­اندازی و بهره­ برداری گردد.

کلیدواژه‌ها