بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مهمترین هدف طرح مکنا، اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانی ناجا در راستای کسب رضایت مراجعان از خدمات انتظامی است. اصلی­ترین دغدغه هر سازمان، اثربخش نمودن فعالیت­هایش می­باشد و از آنجا که اثربخشی به­طور عام در رضایت مشتریان نمود پیدا می­کند و می­توان گفت یکی از عمده­ترین شاخص­های اثربخشی همان رضایت مشتری است. در این تحقیق اثربخشی طرح مدیریت کیفیت نیروی انتظامی در کلانتری­های درجه یک فرماندهی انتظامی استان البرز بر اساس مولفه­های مقیاس سروکوآل بررسی شده است.
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مراجعین سه ماهه اول کلانتری­های درجه یک فا.ا.البرز است که بیش از ؟؟؟ نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ؟؟؟ نفر برآورد شد. برای بالا بردن دقت پژوهش با وجود کافی بودن تعداد ؟؟؟ نفر، حجم نمونه را ؟؟؟ نفر به­طور تصادفی ساده از میان مراجعین انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که روایی آن مورد تائید صاحب­نظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 892/0 به­دست آمد. آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودارها و از آمار استنباطی شامل آزمون­های t تک نمونه ­ای و فریدمن و پایایی استفاده شد.
یافته­ های تحقیق نشان داد مراجعین به کلانتری­ها بیشترین رضایت­مندی را از «جنبه ظاهری» و کمترین رضایت­مندی را از «جنبه هم­دردی» داشته اند.

کلیدواژه‌ها