بررسی استرس محیط کاری و رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

زمینه: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اضطراب و استرس شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان انتظامی‌استان البرز در سال 1392 به انجام رسید.
روش کار: روش پژوهش توصیفی و نوع آن همبستگی است. جامعه آماری شامل ؟؟؟ نفر از کارکنان (آقا) سازمان مذکور بود که به­صورت تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده­ها، پرسشنامه 40 سوالی اضطراب کتل، پرسشنامه 35 سوالی استرس شغلی و پرسشنامه 10 سوالی عملکرد شغلی پاترسون بودند.
داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از ماتریس ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتیجه­گیری: نتایج نشان دادند که بین عوامل استرس­زای شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ناجا رابطه منفی وجود دارد (01/0P<) و از بین مولفه­های استرس شغلی: تقاضا، حمایت مسئولین و نقش بیشترین رابطه را دارند. نتایج همچنین نشان دادند بین اضطراب کارکنان با استرس شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (در سطح 01/0).

کلیدواژه‌ها