نقش ابزارهای مدیریت دانش در موفقیت تحقیقات پلیس

نویسندگان

چکیده

زمینه: میزان اطلاعاتی که مأمورین پلیس در طول خدمت خود با آن روبه­رو می‌شوند در حال افزایش است. این­گونه اطلاعات به شکل‌های مختلفی در سازمان‌های پلیس حفظ و نگهداری می شوند.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای بوده که با رویکرد پلیس دانش بنیان به مسئله مدیریت دانش پرداخته است و می­توان از نتایج به­دست آمده برای افزایش موفقیت در تحقیقات پلیسی سود برد.
یافته­ها: یکی از مشکلات سازمان‌های پلیس بررسی این اطلاعات، تبدیل آن به دانش و استفاده بهینه از آن جهت مواجهه با معضلاتی است که مأموران پلیس با آن مواجه می­شوند. اطلاعات و دانش در سازمان‌های پلیس موضوع و بحث اصلی این مقاله است. در این پژوهش به مواردی از قبیل پیچیدگی جرم، تبادل دانش، نقش­های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، فناوری در مدیریت دانش و تجهیز منابع در راستای تبیین نقش هر یک از موارد ذکر شده در موفقیت تحقیقات پلیسی پرداخته شده و در قالب یک مدل مفهومی ارتباط آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها