رابطه بین شایسته سالاری و بهره­ وری در بین مدیران و کارکنان ناجا (مطالعه موردی: ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز)

نویسندگان

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز

چکیده

زمینه: یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است.
روش تحقیق: مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که با هدف تعیین میزان انتخاب مدیران و کارکنان بر اساس معیارهای همگانی (شایسته سالاری) و همچنین تاثیرات به­کارگیری این معیارها بر عملکرد مدیران و کارکنان و در نهایت بهره­وری آنان در سازمان­ها انجام گرفته است.
یافته­ها: منظور از معیارهای همگانی با شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص، تعهد، تجربه، مهارت و توانایی در انتخاب مدیران و کارکنان است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز و نمونه آماری آن ؟؟؟ نفر از مدیران و کارکنان این سازمان بوده­اند.
نتیجه­گیری: نتایج حاصله از این تحقیق نشان می­دهد در طول سال­های اخیر شایسته سالاری در این سازمان به­طور مطلوبی انجام می­گیرد و نتایج این اقدامات بر بهره­وری مدیران و کارکنان به­نحو مطلوبی تاثیر مثبتی می­گذارد.

کلیدواژه‌ها