کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز

نویسنده

چکیده

زمینه: در عصر اطلاعات و دانایی و هزاره سوّم موسوم به هزاره اطلاعات و ارتباطات، همواره شناسایی راهکارها و کاربردهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمان ها و نقش آن در بهره وری یک سیستم سازمانی به عنوان یک پروژه مطالعاتی مهم مطرح است.
روش تحقیق: مقاله و تحقیق حاضر به روش مروری و مطالعات کتابخانه ای و با بررسی و مطالعه منابع و مقالات مرتبط با موضوع تدوین و نگاشته شده است.
یافته ها: بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت فرماندهی انتظامی استان البرز، علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وریی بازدهی این فرماندهی، مقدمات شکل‌گیری چشم اندازها و موفقیت های جدید را نیز فراهم می‌آورد. بدیهی است که در دهکده جهانی کلید توسعه و امنیت پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده ‌تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستم های مدیریت کارآمد انتظامی و اطلاعاتی نیز برخوردار باشند.
نتیجه گیری: اتوماسیون بین سازمانی با روش های نوین ارتباطات و اطلاعات امکان پذیر است و با راه اندازی یک سیستم مجازی اداری و مدیریت سازمانی دورن دستگاهی و برون دستگاهی، خدمات ارزنده و قابل توجهی را به سازمان ارائه می کند این خدمات شامل: حذف سفرهای غیر ضروری، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند انجام کارها و وظایف سازمانی، حذف سیستم مبتنی بر کاغذ و اجرای سیستم بدون کاغذ می باشد.

کلیدواژه‌ها