پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی در استان البرز

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

2 رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز

چکیده

زمینه: پدافند غیرعامل شامل هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن است.
روش تحقیق: با شیوه مروری و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با مطالعه، مقایسه و بررسی منابع موجود مرتبط از جمله طرح های تحقیقاتی، کتاب ها، مقالات علمی در زمینه مطالعات حوزه پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامیان انجام گرفته است.
یافته ها: اجرای پدافند غیرعامل در استان البرز سبب توانمندی در تأمین حداکثر ایمنی و پایداری و به حداقل رسانیدن آسیب پذیری زیرساخت های مرتبط در مقابل تهدیدات دشمن و همچنین حفظ و برقراری نظم و امنیت در استان خواهد شد.
نتیجه گیری: راهکارهای تحقق پدافند غیرعامل در استان البرز ارائه آموزش های کاربردی با تشکیل کارگروه های ویژه دفاع غیرعامل و برگزاری دوره های آموزشی مختلف در مراکز نظامی، انتظامی (فرماندهی انتظامی استان البرز) و غیرنظامی همچون مدارس، دانشگاه ها، مساجد و غیره میسر می باشد.

کلیدواژه‌ها