ویژگی های فرهنگی محیط حاشیه نشینی و تأثیر آن بر نظم و امنیت

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه: در سال های اخیر موضوعات مربوط به برخورد فرهنگ های گوناگون با هم مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است.
روش تحقیق: این مقاله با روش میدانی تدوین شده است و ابتدا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم، سپس با تمرکز بر روی شهرنشینان که متشکل از یک فرهنگ اکثریّت و تعداد زیادی فرهنگ اقلّیت می‌باشد، به موضوع پویایی روابط بین فرهنگی و اثرات روان شناختی، سیاسی و فرهنگی قدرت نابرابر شامل نابرابری و تبعیض های موجود بین اعضای گروه های اقلّیت (حاشیه نشین) و فرهنگ اکثریت (شهرنشین) می‌پردازد.
هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی و مطالعه نقش پلیس از طریق پیشگیری علل فرهنگی و مقابله با پیامدهای فرهنگی محیط های حاشیه نشین است. همچنین متعاقباً به علل و پیامدهای فرهنگی حاشیه نشینی اشاره گردیده و به نقش عوامل پیشگیری کننده آن توجه شده است.
نتیجه گیری و یافته ها: در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرایی مؤثر و تبیین نقش پلیس در راستای اجرایی کردن این راهکارها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها