بررسی عوامل طلاق و آسیب شناسی موانع ازدواج در استان البرز

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، گروه حقوق، گیلان، ایران

چکیده

زمینه: با شروع یک زندگی سالم و موّفق و عقد پیمان زناشویی پایدار است که کانون سالم خانواده شکل می گیرد و یک جامعه سالم، ایمن و منظم از مجموعه خانواده های سالم تشکیل می شود. بنابراین با افزایش ازدواج های آسان و پایدار و همچنین تلاش در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش پدیده طلاق می توان با حذف آثار اجتماعی و تبعات منفی طلاق، همچون بزهکاری، ترویج فساد و فحشاء، کاهش فرار دختران، اعتیاد و غیره به برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تشکیل جامعه ای پویا و سالم کمک نمود.
روش تحقیق: مقاله ارائه شده به روش مقایسه ای و مروری تهیه و تنظیم گردیده است.
یافته ها: تقریباً 95 درصد از انسان ها در طول زندگی خود ازدواج می‌کنند و دلایل مطلوبی نیز برای این کار وجود دارد. یافته ها و تحقیقات حاکی از آن است که افراد متأهل از لحاظ روانی و جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند، همچنین ازدواج با شادکامی بیشتر رابطه دارد. مطابق نتایج تحقیقات انجام شده؛ در میان ناآرامی‌های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی یک رابطه صریح و روشن وجود دارد.
نتیجه گیری: از آنجایی که ازدواج موّفق و سالم با کارکرد عمومی سالم و ازدواج ضعیف و ناموّفق با کارکرد کلّی ضعیف رابطه دارد، درک عواملی که این دو حالت را از یکدیگر مجزا می‌سازند، نکته با ارزشی خواهد بود. جامعه سالم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و کاهش آمار بزهکاری و جرائم اخلاقی و کاهش پرونده های قضایی خانوادگی و درگیری های نیروی انتظامی با مسائل خانوادگی به حفظ کیان خانواده در سایه دین مبین اسلام نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها