شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه حقوق، شهر قدس، ایران.

چکیده

زمینه: با رشد جمعیّت شهرنشینی در قرن بیست و یکم و مهاجرت جامعه از روستا به شهرها، به موازات افزایش جمعیّت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرائم و تخلفات گسترش پیدا کرده و این افزایش جمعیّت و مهاجرت بی رویه یکی از مهمترین دلایل وقوع جرم می باشد. عدم توجه به معضل افزایش جرائم و مقابله با این پدیده به صورت علمی و منطقی می تواند آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها به بار آورد.
روش و هدف تحقیق: این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، شاخص ها و عوامل مؤثر در وقوع جرم در شهر کرج را مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده است.
یافته ها: عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم مانند: موقعیت قرارگیری محلّات، کارکرد محلّات، وسعت محلّات و شرایط فیزیکی محلّات حاشیه نشین. عوامل فرهنگی مؤثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه های فروش مواد مخدر و باندهای فساد و فحشاء).
نتیجه گیری: عوامل اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانواده، وجود مشاغل کاذب، هزینه و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، میزان سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیّت، وجود قومیّت های مختلف). عوامل کالبدی: عدم برخورداری از امکانات مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، مراکز تجاری و خرید).

کلیدواژه‌ها