آسیب شناسی احساس امنیت در پارک های شهر کرج

نویسنده

چکیده

زمینه: با توجه به اهمیت سطح رفاه اجتماعی و تأمین امنیت پارک ها، بررسی موضوعی امنیت اماکن تفریحی با محوریت پارک ها و فضاهای سبز به عنوان یکی از چالش های موجود در نظام اجتماعی و ساختار فرهنگی، امنیتی و انتظامی جامعه مطرح است که در مقاله حاضر به این مسئله با محوریت شهرستان کرج پرداخته می شود و آسیب ها و تهدیدهای امنیت اماکن عمومی، پارک ها و راهکارهای موجود بررسی و مورد بحث قرار می گیرد.
روش تحقیق: با شیوه مروری و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با مطالعه، مقایسه و بررسی منابع موجود مرتبط از جمله طرح های تحقیقاتی، کتاب ها، مقالات علمی و پژوهشی و پایان نامه های موجود در زمینه امنیت و پارک های شهر کرج نگارش شده است.
یافته ها: تأمین و حفظ امنیت پارک ها تنها با مشارکت نیروی انتظامی امکان پذیر نبوده و همکاری تمام بخش های دولتی، خصوصی، سازمان ها، نهادها و افراد جامعه و مشارکت مردمی را نیاز دارد. همچنین استفاده از تجهیزات و فناوری های نوین نظارتی می تواند در تحقق امنیت پایدار این بخش مؤثر باشد.
نتیجه گیری: اطلاع رسانی و آموزش همگانی، مشارکت مردمی، توسعه روش های پیگیری از جرائم در پارک های شهر کرج، همکاری های بین دستگاهی و اقدامات تأمینی و همچنین تشکیل و تربیت پلیس تخصصی راهنمای گردشگری و فضاهای سبز مناسب ترین روش برای تأمین امنیت پارک ها و احساس امنیت پایدار اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها